DRC: Christine Tusse nodigt Amerikaanse zakenwereld uit om samen te werken met CVM (CongoForum)


BOMA/MATADI/ATLANTA- De Congolaise des Voies Maritimes (CVM) bevindt zich midden in een proces van wederopleving. Gezien de behoefte aan belangrijke financiële middelen om de investeringen in het productieapparaat voort te zetten, nodigde de waarnemend algemeen directeur, Marie Christine Tusse Dahumbo, de Amerikaanse economische spelers uit om de kansen aan te grijpen voor het aangaan van wederzijds voordelige partnerschappen met deze onderneming uit de Congolese staatsportefeuille. Dat meldt Zoom.eco. 

De conferentie over de 6 sleutels voor een snelle sociaal-economische ontwikkeling in een wereld na COVID-19, die in Atlanta (Georgia) in de Verenigde Staten is gehouden, vormde voor de manager van de Congolaise des Voies Maritimes een gunstig kader om de Amerikaanse zakenwereld hiervoor te sensibiliseren.

De inspanningen om dit overheidsbedrijf, dat de vaart van zeeschepen vanaf de monding van de Atlantische Oceaan via de haven van Boma naar de haven van Matadi mogelijk maakt, nieuw leven in te blazen, zijn aanzienlijk. Ondanks de zware schuldenlast die een erfenis is van jaren van niet-investeren en die 70 miljoen US dollar bedraagt, de veroudering van haar uitrusting en een chronisch financieel tekort, heeft de staat-aandeelhouder zich via het managementteam dubbel ingespannen om de Congolaise des Voies Maritimes ( CVM ) uit het slop te halen.

Zo vermeldde de algemeen directeur de aankoop van een nieuwe baggermolen, “Mandjani” genaamd, die in november jongstleden op de scheepswerf te Boma is aangekomen. Vervolgens wees zij eveneens op de lopende onderhandelingen over het verkrijgen van een nieuwe royalty van het Verbond van Congolese Ondernemingen (FEC). De opbrengst daarvan is bestemd voor de financiering van de exploitatiekosten van de baggermolen, het treffen van voorzieningen voor de aankoop van een nieuwe baggermolen en de financiering van de opleiding van het personeel.

Deze twee factoren hebben de CVM in staat gesteld twee baggercampagnes uit te voeren en de waterdiepte van de vaargeul tot acht meter te verhogen met als doel het vrachtverkeer terug te winnen dat door buurlanden als Angola en Congo Brazzaville was omgeleid. Maar dan nog vergen de logistieke uitdagingen aanzienlijke investeringen.

Win-win partnerschap voorkeur

De inspanningen die momenteel door CVM worden geleverd, -een onderneming die thans op weg is naar ontwikkeling-, vereisen echter wel een duwtje in de rug van belangstellende economische subjecten om deze verwezenlijkingen te consolideren en deze onderneming definitief in haar opwaartse spiraal te plaatsen.

Binnen een context waarin de Congolese regering  over onvoldoende middelen beschikt om in de CVM te investeren, onderzoekt waarnemend algemeen directeur Marie Christine Tusse partnerschappen met economische actoren en andere investeerders wiens mogelijkheden interessant zouden kunnen zijn. Al deze investeringen zouden “Congolaise des Voies Maritimes” in staat moeten stellen zich verder uit te rusten, de bedrijfskosten te dekken, de salarissen van het personeel te betalen en de pensionering en verjonging van het personeel te financieren.

De terugkeer naar een normale exploitatie van de Congolaise des Voies Maritimes zou een verhoging van de inkomsten uit de aanvullende en conventionele ‘baggerondersteuningsbijdrage’ garanderen. Dit betekent dat CVM over een voldoende garantie beschikt om fondsen te werven en/of een rendement op investeringen te garanderen van potentiële marktdeelnemers, zelfs indien deze Amerikaans zijn.

Deze conferentie, georganiseerd door Yata LLC, een Amerikaans bedrijf dat actief is in de sectoren communicatie en internationale facilitering in Atlanta in Georgia en geleid wordt door de heer Franck Yata, vond plaats van 20 tot 23 oktober 2021 in het kader van het geprivilegieerd partnerschap voor vrede, welvaart en behoud van het milieu, dat de Verenigde Staten van Amerika en de DRC verbindt om de banden tussen beide naties aan te halen.

© CongoForum, 29.10.21 (edm)

Beeld: een schip vaart Matadi uit

Bron: Eddy Merveillie


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.