De universitaire samenwerking van de VLIR in Congo (2001-2005)

Doel van de universitaire samenwerking van de VLIR

De VLIR wil de universiteiten in ontwikkelingslanden steunen zodat ze de kans krijgen hun rol te spelen en hun verantwoordelijkheid op te nemen in het kader van de ontwikkeling van hun land, met name op de drie gebieden die eigen zijn aan een universiteit (onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap).

Programma's:

Eigen Initiatieven (EI): onderzoeks- en opleidingsprojecten in ontwikkelingslanden

Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS): steun aan een aantal universiteiten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Noord-Acties Programma’s (NAP): onderzoek om de politiek te ondersteunen, internationale trainingsprogramma’s (derde fase), internationale stages, internationale congressen

Opleidingskosten (OPL): bijdrage aan de kosten die de Vlaamse universiteiten hebben voor de opvang van studenten uit ontwikkelingslanden

De VLIR geeft ook jaarlijks 150 studiebeurzen voor lessen van de derde fase, 70 studiebeurzen voor de internationale stages en 10 beurzen voor doctoraatsopleidingen; dit alles voor mensen uit ontwikkelingslanden.

 

Gepersonaliseerd netwerk: Voedselveiligheid in Congo

 

Promotoren

 

Prof. E. TOLLENS – K.U.Leuven

Prof. K. MUKADI – UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2001 – 2002)

Budget

€ 57.323,61

Doelstellingen

 

De eerste fase van het project, gestart in 1998, heeft het mogelijk gemaakt tien onderzoekers/docenten, landbouwkundig economen en voedingsdeskundigen onderlinge relaties te laten ontwikkelen en hen te laten samenwerken over eenzelfde verontrustend onderwerp: de voedselveiligheid in Congo.

In Fase II van het project wordt op dezelfde weg doorgaan. Elk van de tien leden kan zo zijn werk voortzetten over zijn persoonlijk onderwerp in verband met de voedselveiligheid in Congo. Toch hebben de leden besloten samen een nieuw thema aan te snijden: «Studie van de invloed van voeding op de prestaties van studenten (UNIKIN, UPC, ISC)».

 

 

 

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Steun aan het universitair laboratorium voor Microbiologie

 

Promotoren

Prof. J. VERHAEGEN – K.U.Leuven

Prof. T. MUYEMBE – UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2001 – 2002)

Budget

€ 49.578,70

Doelstellingen

 

Het doel is het laboratorium van de UNIKIN te ontwikkelen tot een referentiecentrum voor het toezicht op bepaalde ziektekiemen, voornamelijk de enteropathogenen, de Koch-bacil en de pneumokokken. Voor die twee laatste worden de resistentieproblemen ernstig en hun omvang blijft onbekend binnen de DRC. Die werken worden uitgevoerd in samenwerking met het laboratorium van het AZ Leuven en andere Belgische laboratoria, o.a. voor de kapseltyperingen van de pneumokokken. De resultaten van de eerste fase moeten ook leiden tot de bijscholing in het laboratorium van prof. Muyembe van technici van andere ziekenhuizen in Kinshasa. Men hoopt zo een zekere uniformisering van de methodologie te bekomen die zou ervoor zou moeten zorgen dat de gegevens van de verschillende centra kunnen worden vergeleken.

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Culturele dynamiek en gezondheidszorg in de voorsteden

 

Promotoren

 

Prof. R. DEVISCH – K.U.Leuven

Prof. D. LAPIKA – UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2001 – 2002)

Budget

€ 56.978,70

Doelstellingen

 

Het op poten zetten van (1) een doctoraatsopleiding in medische antropologie en (2) een Instituut voor Medische Antropologie, verbindingspunt voor een forum voor overleg tussen de verschillende netwerken in verband met gezondheidszorg –traditionele en biomedische – in het kader van de nationale politiek in verband met de belangrijkste punten van de gezondheidszorg en met het oog op endogenisatie. Bovendien zal het project de medische activiteiten van traditionele practici ondersteunen, die kunnen worden geïntegreerd in de acties in de gezondheidszone van de berg Amba.

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Diabetes mellitus 

 

Promotoren

 

Prof. E. MULS – K.U.Leuven

Prof Dr.N.F.B.TANDU-UMBA – UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2001 – 2002)

Budget

€ 56.443,70

Doelstellingen

 

De aanpassing van onderwijsprogramma's en de ontwikkeling van didactisch materiaal over diabetes om dokters, verplegers en mensen met een paramedisch beroep te helpen; onderzoek op het terrein van zwangerschapsdiabetes, steun aan de gezondheidszorg voor diabetespatiënten, wetenschappelijke studies met invloed op langere termijn naar het vetmetabolisme bij diabetespatiënten en de voedingstoestand van zwangere vrouwen.

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Bepaling van de aanvaardingsnormen van traditionele medicijnen

 

Promotoren

 

Prof. A.J. VLIETINCK & Prof. J. TOTTÉ – UA

Prof. BAKANA PHONGI – UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2001 – 2002)

Budget

€ 56.778,70 (49.578,70+7.200)

Doelstellingen

 

De aandacht zal tijdens de tweede fase vooral gaan naar:

-De kwantitatieve analyse van de bestanddelen van de traditionele preparaten.

-De opleiding van vier assistenten van universitair of technisch niveau.

-De uitbreiding van de studie tot een groter aantal stalen die worden verkregen bij de apothekers op een bepaalde afstand van Kinshasa en uit verscheidene loten.

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Geïntegreerde aanpak van de behandeling van afval 

 

Promotoren

 

Prof. W. VERSTRAETE – UGENT

Prof. MBEMBA FUNDU – UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2001 – 2002)

Budget

€ 56.517,20

Doelstellingen

 

Lokaal een laboratorium voor de analyse van afval ontwikkelen, dat ook zou dienen als belangrijk didactisch hulpmiddel voor jonge onderzoekers en voor de studenten van de universiteit van Kinshasa en alle andere hogere instellingen uit de buurt. Een doorlichting van het milieu beginnen, om de vervuiling en het afval dat wordt geproduceerd in Kinshasa te kunnen volgen. Een consultatie- en informatiemiddel creëren over de productie en het beheer van afval via de massamedia, de televisie, de radio, symposia, conferenties, kranten en folders. Een experimenteel proefcentrum voor de behandeling van afval oprichten aan de Universiteit van Kinshasa voor compostering en de productie van biogas, dat zou dienen als model voor de lokale autoriteiten, met het oog op de toepassing op grote schaal in de stad

 

 

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: De pediatrie en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren

 

Promotoren

 

Dr H. DEVLIEGER – K.U.Leuven

Prof. Tshibassu – Universitair ziekenhuis Kinshasa

Duurtijd

2 jaar (2002 – 2003)

Budget

€ 49.578,71

Doelstellingen

 

Het departement pediatrie van UNIKIN helpen om de vervanging van hun ouder wordende docentenkorps te verzekeren door bij te dragen tot de selectie van kandidaten voor een academische carrière en studieverblijven aan te bieden in Leuven aan de professoren en hun opvolgers. Bijdragen tot de verbetering van de praktijk en het onderwijs van pediatrie in de universitaire ziekenhuizen van Kinshasa, en ook het onderzoek steunen, vooral op drie domeinen van de pediatrie (neonatologie, neurologie en hematologie).

 

 

Initiative propre : Valorisation des données des ressources naturelles physiques

 

Promoteurs

 

Prof. Dr. E. VAN RANST – UGENT

Prof. Paul MAFUKA Mbe-Mpie – UNIKIN

Durée

5 années (2002 – 2006)

Budget

€ 306.763,87

Objectifs

 

Valorisation des données disponibles des 'ressources naturelles physiques' de la RDC pour une gestion rationnelle et durable des terres.

 

 

 

Eigen initiatief: Ontwikkeling van een geneesmiddel tegen malaria

 

Promotoren

 

Prof. A.J. VLIETINCK & Prof. J. TOTTÉ –UA

Dr. L TONA – UNIKIN

Duurtijd

5 jaar (2002 – 2006)

Budget

€ 309.742,96

Doelstellingen

 

De ontwikkeling van een malariawerend medicijn op basis van planten, actief tegen de multiresistente stammen van de Plasmodium falciparum. De uitrusting van onderzoeks- en administratieplekken. De opleiding van een permanent kader bij UNIKIN.

 

 

Programma : Ontsluiting van UNIKIN: Steun aan de cel voor universitaire samenwerking

 

Promotoren

 

VLIR

Cel voor het Beheer van de Interuniversitaire Samenwerking – UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2003-2004)

Budget

€ 98.241,59

Doelstellingen

 

Om de hervatting van de samenwerking aan te moedigen en dat ook op een betere manier te doen, is het specifieke doel van de cel voor universitaire samenwerking van UNIKIN om bij te dragen aan een betere zichtbaarheid van de universiteit door ze meer uitstraling te geven.

De specifieke doelstellingen zijn:

– Een beter beheer van de samenwerkingsprojecten en dus ook het vertrouwen van de donateurs winnen;

– Een grotere invloed van de projecten op UNIKIN en de maatschappij door een betere coördinatie en een hogere kwaliteit van de projecten;

– Communiceren om de wetenschappelijke herwaardering en het vrijmaken van kapitaal te bevorderen; en

– De projecten systematisch evalueren en opvolgen en de resultaten analyseren en verspreiden

 

 

 

Programma : Ontsluiting van UNIKIN: Verhoging van de capaciteit van de laboratoria voor farmacologie, toxicologie en biochemie van de Universiteit van Kinshasa

 

Promotoren

 

Prof. A.J. VLIETINCK & Prof. J. TOTTÉ – UA

Dr. L. TONA – UNIKIN

Duurtijd

1 jaar (2002)

Budget

€ 53.000,00

Doelstellingen

 

– De versterking van de capaciteit van de laboratoria van Farmacologie, Toxicologie en Biochemie van de Universiteit van Kinshasa met als doel de renovatie van drie lokalen van de Faculteit voor Farmaceutische Wetenschappen en het installeren van de meest noodzakelijke instrumenten en het meest noodzakelijke materieel voor wetenschappelijk onderzoek en voor praktisch onderwijs.

– De infrastructuur waarvan hier sprake is maakt het mogelijk farmacologische, toxicologische en biochemische tests uit te voeren. Die tests zijn onmisbaar bij de evaluatie van een medicijn in het algemeen en specifieker van de gebruikte planten in de traditionele geneeskunde. De Faculteit heeft zich al twintig jaar lang gespecialiseerd op dit gebied.

 

 

Programma : Ontsluiting van UNIKIN: Renovatie van het Laboratorium voor Pedologie

 

Promotoren

 

Prof. Dr. E. VAN RANST – Ugent

Prof. P. MAFUKA Mbe-Mpie – UNIKIN

Duurtijd

1 jaar (2002)

Budget

€ 53.000,00

Doelstellingen

 

– De installatie aan de Faculteit van Agronomische Wetenschappen van een laboratorium zodat de faculteit haar missie kan vervullen inzake onderwijs (onder andere bodemwetenschappen);

– De professoren de kans geven om zich helemaal te wijden aan het onderzoek, wat momenteel niet het geval is door een gebrek aan materieel;

– De laatstejaarsstudenten de kans geven hun eindwerk over pedologie en microbiologie van de grond met meer mogelijkheden en meer realisme te maken, met veel meer praktijk in plaats van enkel en alleen theorie.

 

 

Programma : Ontsluiting van UNIKIN: Versterking van het Laboratorium van Ecotoxicologie en Biotechnologie in verband met het milieu

 

Promotoren

 

Prof. Dr. ir. Willy VERSTRAETE – UGENT

Faculteit Wetenschappen, Departement Milieu – UNIKIN

 

Duurtijd

 

1 jaar (2003)

Budget

 

€ 53.000,00

Doelstellingen

 

Versterking van een laboratorium dat voldoet aan de normen van een operationele kwaliteit, om het onderzoek efficiënt te maken en om de wetenschappelijke samenwerking tussen de universiteiten van Gent en Kinshasa te bevorderen.

 

 

Versterking van het Centrum voor Wetenschappelijke Documentatie en Wetenschappelijk Onderzoek van Kinshasa – bibliotheek CEDESURK 

 

Promotoren

 

Prof. Dr. J. VAN BORM – UA

Prof. NDELO di Phanzu – UNIKIN

Duurtijd

1 jaar (2002)

Budget

€ 50.000,00

Doelstellingen

 

Toegang voor de gebruikers tot de documentaire informatie in het Engels voor exacte wetenschappen en geneeskunde. Die specifieke doelstelling moet bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de hogere, universitaire opleidingen en van het onderzoek door de toegang tot wetenschappelijke boeken.

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Onderzoek naar de ontwikkeling van de landbouw: de ontwikkeling van de teelt van voedingsgewassen en het telen van klein vee Universiteit van Kisangani (UNIKIS)

 

Promotoren

Prof. H. GEVAERTS – LUC

Duurtijd

2 jaar (2001-2002)

Budget

€ 163.496,11

Doelstellingen

 

De rurale landbouw diversifiëren door het fokken van klein vee, de teelt van andere gewassen, visteelt en rijstteelt te introduceren.

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Politiek-economisch observatorium en heropstarten van project inzake sparen en kredietverstrekking aan het stedelijke informele weefsel (PECIU)

 

Promotoren

Prof. S. MARYSSE – UA

Prof. LUKOKI – FCK

Duurtijd

2 jaar (2001-2002)

Budget

€ 56.643,70

Doelstellingen

Bijdragen tot de opleiding van studenten inzake ondernemerschap en projectbeheer;

bijdragen tot de ontwikkeling en verbetering van spaar- en financieringssystemen in de informele sector.

 

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Gebruik van organisch materiaal om de vruchtbaarheid van de grond in de regio van Kinshasa te verbeteren

 

Promotoren

 

Prof. Dr. ir. O. VAN CLEEMPUT – UGENT

Prof. Dr. ir. P. MAFUKA Mbe-Mpie – UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2003-2004)

Budget

€ 50.000,00

Doelstellingen

 

– De onderzoeksinfrastructuur verbeteren: dat omvat de installatie van een basisuitrusting in het Pedologielaboratorium en de vorming van onderzoekers die de uitrusting kunnen gebruiken. Zoals al eerder vermeld zal de geïnstalleerde infrastructuur complementair zijn aan de uitrusting die wordt voorzien in het kader van het project ‘Herstel van het Laboratorium van Pedologie van Kinshasa (UNIKIN), Democratische Republiek Congo (Promotor: Prof. Dr. E. VAN RANST). De installatie van een bibliotheek is onmisbaar voor een optimale werking van een laboratorium;

– Vorming (capacity building): de vorming heeft twee aspecten, namelijk onderwijs en stages. Het onderwijs zal georganiseerd worden (in seminaries) door Vlaamse gastdocenten aan de UNIKIN op het domein van het beheer van organische materialen.

– De uitwerking van een databank over organische materialen, omdat die in vele diverse (kwalitatieve en kwantitatieve) vormen voorkomen;

– Experimenten (in het laboratorium en op het veld). Dat omvat een specifiek onderzoek voor de Congolese onderzoekers: het onderzoek is voorzien in laboratoriumomstandigheden (incubatie) en op het terrein.

– De opgedane wetenschappelijke kennis op een simpele, duidelijke manier verspreiden onder de lokale landbouwers. De experimenten op het terrein zullen dienen als permanent demonstratieveld bebouwd door Congolese onderzoekers.

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: Oprichting van een onderzoekscentrum voor de Cilubà-taal en –cultuur (Universiteit van Mbuyimayi)

Promotoren

 

Prof. N.S. KABUTA – Ugent

Prof. Huta Makuna MUTOMBO (Universiteit van Mbuyimayi)

Duurtijd

2 jaar (2003-2004)

Budget

€ 50.000,00

Doelstellingen

De creatie van een wetenschappelijk kader voor het theoretisch onderzoek en de toepassing daarvan op het Cilubà.

 

Gepersonaliseerd netwerk: Oprichting van een dagcentrum voor de behandeling van schizofrenen in het Neuro-psychopathologisch Centrum (CNPP) van de Universiteit van Kinshasa (UNIKIN)

 

Promotoren

 

Prof. Dr. PEUSKENS – K.U.Leuven

Dr. NGOMA MALANDA, Prof. KINSALA YA BASI &

Prof. Dr. MAMPUNZA MA MIEZI– UNIKIN

Duurtijd

2 jaar (2003-2004)

Budget

€ 51.059,00

Doelstellingen

 

– De neuropsychologische tests aanpassen aan de Congolese bevolking om de diagnose van schizofrenie in een vroeg stadium te verbeteren door de differentiële diagnostiek van deze aandoening te ondersteunen met de IPAT. Die tests maken de verkenning van de volgende aspecten mogelijk: operationeel geheugen, memorisatie van series en oproepen van verschillende beelden, uitvoerende functies, aandacht, communicatieve aanleg en zichtvermogen. Hun waarde in de Congolese context is al aangetoond in een eerdere studie.

– Een gepast therapeutisch programma voor de Congolese schizofrenen op punt stellen.

– Het personeel van de CNPP inleiden tot de ergotherapie.

– Een seminarie over de psychotherapieën in het algemeen op gang brengen, over cognitieve gedragstherapieën en over familiale therapieën.

 

Gepersonaliseerd netwerk: Studie van de kwaliteit van de malariawerende middelen die worden verkocht in Zuid-Kivu (CRSN-Lwiro, Democratische Republiek Congo) in verband met de resistentie van de malariaparasieten [Onderzoekscentrum voor Natuurwetenschappen (CRSN, Centre des Recherches en Sciences Naturelles) en Universitair Centrum van Bukavu (CUB)].

 

Promotoren

 

Prof. Dr. J. PLAIZIER-VERCAMMEN – VUB

Dr. CHIMANUKA Bantuzeko

Duurtijd

2 jaar (2003-2004)

Budget

€ 50.000,50

Doelstellingen

De analyse van reeds bestaande malariawerende medicijnen verbeteren.

Weten in welke mate de parasieten resistent zijn tegen malariawerende middelen.

 

 

 

Programma : Ontsluiting van de UNIKIN: Backbone WAD UNIKIN

 

Promotoren

 

THOELEN M. – LUC

Prof. MOANDA Ndeko e.a.– UNIKIN

Duurtijd

3 jaar (2003-2005)

Budget

 

€ 496.000,00

Doelstellingen

 

Door de backbone van het WAN te ontwikkelen, probeert de Universiteit van Kinshasa volgende doelstellingen te bereiken:

– De basis vormen voor een WAN die zich uitstrekt over heel de Universiteit van Kinshasa en die op termijn de mogelijkheden zal bieden om nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te ontwikkelen;

– Een verbinding verzorgen tussen de Centrale Administratie, de Faculteiten en de Universitaire ziekenhuizen zodat informatie meteen kan doorgegeven worden. We overwegen vooral een server voor elektronische post en een server voor FTP-bestanden op te starten. Met die hulpmiddelen wordt de informatie- en gegevensuitwisseling tussen de verschillende administratieve instanties vergemakkelijkt;

– Een databank (waarschijnlijk meerdere) ontwikkelen en in werking stellen en verspreiden via het hulpnet onder het beheer van de Universiteit;

– De wetenschappers toelaten bij te dragen tot de uitstraling van de Universiteit via de website;

– De expertise in nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ontwikkelen ten dienste van de gemeenschap die kan bijdragen bij de financiering van de Universiteit;

– Op lange termijn: de basis leggen voor de creatie van een virtuele universiteit.

 

 

 

 

Eigen initiatief: Zorgen voor een veelomvattend en geïntegreerd beleid rond suikerziekte in Kinshasa

 

Promotoren

 

Prof. E. MULS (K.U.LEUVEN)

Prof. Ebanz’ Osongo BIELILI – UNIKIN

Duurtijd

5 jaar (2004 – 2009)

Budget

€ 336.000

Doelstellingen

– De onderzoeks- en opleidingscapaciteit van de Faculteit Geneeskunde van de UNIKIN verhogen op het gebied van suikerziekte en voeding en de zorg voor diabetespatiënten in de medische instellingen van UNIKIN aanzienlijk verbeteren.

– Het aantal doden en zieken door diabetes voelbaar verminderen en de levenskwaliteit van diabetespatiënten verbeteren in Kinshasa.

 

 

Gepersonaliseerd netwerk: De wilde voedingsplanten uit de regio van Kisangani herwaarderen.

 

Promotoren

 

Prof. P. VAN DAMME – Ugent

Prof. Dr. Dhed’a DJAILO – UNIKIS

Duurtijd

2 jaar (2004 – 2006)

Budget

€ 49.999

Doelstellingen

 

– De voedingsgewoonten verrijken en variëren door wilde planten met een hoge voedingswaarde te gebruiken om de ongezonde voeding in de regio van Kisangani te bestrijden.

– De wetenschappelijke capaciteit van de Faculteit Wetenschappen (UNIKIS) verhogen om te komen tot een rationeel en duurzaam beheer van de wilde voedingsplanten.

– Nieuwe wilde voedingsplanten toevoegen aan het menselijk en dierlijk menu.

– De kennis van wilde voedingsplanten verbeteren en herwaarderen.

 

 

Eigen initiatief: De knaagdieren in Kisangani: erfgoed, plaag en gids

 

Promotoren

 

Prof. H. LEIRS (UA)

Prof. Dr. B. DUDU AKAIBE MIGUMIRU (UNIKIS)

Duurtijd

5 jaar (2004 – 2009)

Budget

€ 309.054,90

Doelstellingen

– Het wetenschappelijk niveau op het gebied van de biologie van knaagdieren verhogen, om zo beter raad te kunnen geven over de beheersproblemen, zij het in de strijd tegen die schadelijke dieren, zij het het het oog op natuurbehoud

– De wetenschappelijke activiteiten aan de Universiteit van Kisangani nieuw leven inblazen en hun niveau verhogen en de herintroductie van de universiteit in de internationale wetenschappelijke gemeenschap vergemakkelijken

– Aspecten beschrijven van de (toegepaste) ecologie van knaagdieren in schaduwrijke bossen en de antropogene biotopen die daaruit voortkomen

– Contacten leggen tussen de Universiteit van Kisangani en de universiteiten in Vlaanderen; steunen en opleiden van onderzoekers aan de LEGERA (laboratorium voor ecologie en beheer van dierlijke rijkdommen)

 

 

 

 

 

Eigen initiatief: Productie van zaden om de voedselproductie in Katanga te verbeteren

 

 

Promotoren

 

Prof. D. REHEUL(UGent)

Prof. Dr. M. NGONGO LUHEMBWE (UNILU)

Duurtijd

5 jaar (2005 – 2010)

Budget

€ 310.000

Doelstellingen

– De uitvoering van het project zal leiden tot een verbetering van het niveau en van de onderzoeksmogelijkheden en van het onderwijs aan de Faculteit Landbouwwetenschappen van de UNILU.

– Het globaal doel van dit project is bij te dragen aan de verhoging van de landbouwproductie in Katanga door de identificatie en de vermenigvuldiging van verschillende soorten maïs, harde tarwe, triticale en aardappelen; aangepast aan de lokale groeimogelijkheden. Op die manier wordt de onveiligheid in verband met voedsel, vooral van de stedelijke bevolking, verminderd en kunnen de inkomsten van landbouwers uit de hele regio stijgen. Door de lokale landbouwproductie nieuw leven in te blazen kunnen ook industriële activiteiten zoals meelfabrieken, graan- en zaadhandels, enz. opnieuw worden in gebruik genomen, wat zal bijdragen tot een vermindering van de werkloosheid.

– De toepassing aan het filotechnisch departement van de UNILU van een verbeterings- en vermenigvuldigingsstructuur van planten met hulp van de beschikbare infrastructuur en de beschikbare nodige materialen en door de inbreng van wetenschappelijke, organisatorische en administratieve kennis die noodzakelijk is voor het beheer van de programma’s voor variëteitsproeven en voor de verbetering en de vermenigvuldiging van planten.

– Aan het einde van het project moeten de zaden of de basisplanten van minstens één variëteit met agronomisch aanvaardbare resultaten (in de teelt bestudeerd) beschikbaar zijn voor vermenigvuldiging. Op hetzelfde moment zullen de nieuwe variëteiten voorgesteld worden aan plattelandsorganisaties door de demonstratieplatformen en er zal ook een beschrijving van de karakteristieken van de variëteit en van de juiste teeltmethode beschikbaar zijn.

– Aan het einde van het project zal een significant aantal generaties F2/F3 en generaties die door natuurlijke kruising zijn bevrucht gevolgd worden in respectievelijk de programma’s van de verbetering van harde tarwe en van maïs.

 

 

 

 

Eigen initiatief: Een strategie om de graanschuur van de Democratische Republiek Congo te doen heropleven door de vruchtbaarheid van de gronden en ook de resistente bacteriën in systemen gebaseerd op maniok beter te beheren

 

Promotoren

 

Prof. R. MERCKX (K.U.LEUVEN)

Prof. S KACHAKA (UNIKIN)

Prof. Dr. M. BITIJULA MAHIMBA (Katholieke Universiteit van Bukavu)

Duurtijd

5 jaar (2005 – 2010)

Budget

€ 307.288

Doelstellingen

– De voedselveiligheid en de voeding van de rurale bevolking in 2 provincies verbeteren zonder daarbij het draagvlak van de gronden te overschrijden.

– De uitrusting verbeteren en het personeel nog beter opleiden door ze training en diensten aan te bieden van het project uit.

– De vermindering van de opbrengsten van de gronden tegengaan en de voedselveiligheid en de voeding verbeteren door op grote schaal duurzame grondgebruiktechnieken voor systemen gebaseerd op maniok en gebaseerd op betere plantenvariëteiten en op afwisseling van plantenteelten in te voeren.

– Ervoor zorgen dat de deelnemers aan het project de nieuwe landbouwtechnieken kunnen verspreiden en toe kunnen passen. Met daarbij veel aandacht voor de beoogde universiteiten om hun onderzoek verder te kunnen ontwikkelen door betere toegang tot laboratoria en door zeer gerichte trainingen voor de verscheidene diploma’s

 

 

Eigen initiatief: Versterking van de Economisch Academische Capaciteiten en Menselijke Ontwikkeling

 

Promotoren

 

Prof. S. MARYSSE (UA)

Prof. T. DEHERDT (UA)

Prof. Dr. F. LUKOKI (FC Kinshasa)

Prof. Dr. F. KABUYA KALALA (FC Kinshasa)

Duurtijd

5 jaar (2005 – 2010)

Budget

€ 309.848

Doelstellingen

– Bijdragen aan een betere verankering van de opleiding van academisch personeel en van studenten binnen de academische context van Congo. Ten eerste is er momenteel te weinig systematische vernieuwing van de kennis om de recente evoluties van de wetenschap te kunnen volgen. Ten tweede moet de opleiding beter aangepast worden aan de mogelijke carrières voor afgestudeerden. Ten derde –maar misschien wel het dringendst- moet de universiteit leessleutels kunnen geven voor de reële situatie van het land. Bovendien merkt men op dat de lessen, die nochtans wel neigen naar een universitair niveau, niet meer doen dan praten over de problemen in de zogenaamde ontwikkelde landen.

– De kwaliteit van de academische opleiding en van het wetenschappelijk onderzoek verhogen op het domein van de politieke economie en de menselijke ontwikkeling in Congo. Die algemene academische doelstelling moet begrepen worden als de academische weerspiegeling van het doel om algemene ontwikkeling te bereiken.

– De verwezenlijking van werken-syllabi van goede kwaliteit op het domein van politieke economie en menselijke ontwikkeling die het resultaat zou zijn van een uiteenlopende samenwerking.

– Betere verankering (met betrekking tot de evolutie van de wetenschap, de werkelijke vraag in de maatschappij en de beleefde werkelijkheid) van de kennis van het onderwijzend personeel.

– De integratie van nieuwe didactische technologieën in de lessen tot stand brengen.

– Het gebrek aan professoren en de veroudering van het academisch korps oplossen.

 

Bron : Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

Met dank aan de Lessius Hogeschool (Antwerpen)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.